Đại học liên thông chính quy

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy năm 2023: từ đại học sang đại học; từ trung cấp cao đẳng lên đại học.Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 đối với người có bằng đại học ngành khác với ngành đăng ký họcTrường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy năm 2021 (đối với người có bằng Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học)


Giới thiệu thông tin các ngành đào tạo trình độ đại học liên thông chính quy (từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học) năm 2021 của Nhà trường