Đại học chính quy

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2024


Giới thiệu Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2023Giới thiệu Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Hải Dương
Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021